Upcomming Shows

 • 작품 썸네일

  <Melody> Melody Park Solo Exhibition

  최정아갤러리

  2018.02.21 ~ 2018.03.05

 • 작품 썸네일

  도깨비의 꿈

  사비나미술관

  2018.02.21 ~ 2018.03.24

 • 작품 썸네일

  사이 (似異) : A gap between emotions

  갤러리 도올

  2018.03.07 ~ 2018.03.25

 • 작품 썸네일

  별빛, 달빛, 눈빛 – 홍지윤개인전

  롯데갤러리 영등포점

  2018.02.28 ~ 2018.03.25

 • 작품 썸네일

  신병곤 사진전, 도시미분법

  류가헌

  2018.03.13 ~ 2018.03.25

 • 작품 썸네일

  ‘로망스’ 신모래 개인전

  롯데갤러리 광복점

  2018.03.08 ~ 2018.04.01

 • 작품 썸네일

  권양훈, 설소영 2인전, 당신의 세부아노 Cebuano

  류가헌

  2018.03.27 ~ 2018.04.01

 • 작품 썸네일

  In us Without us

  키미아트

  2018.03.02 ~ 2018.04.20

 • 작품 썸네일

  궁극공간 (Ultimate Space)

  아라리오뮤지엄

  2018.03.21 ~ 2018.05.13

 • 작품 썸네일

  작가 재조명 展 “황창배, 유쾌한 창작의 장막”

  소마미술관

  2018.03.09 ~ 2018.05.20